Jorge Afonso Correia Pinto Pereira Freitas

Faculty of Exact Sciences and Engineering

jfreitas@staff.uma.pt